SIOT - Società Italiana di Ortopedia e Traaumatologia

EFAS - European Foot & Ankle Society

AOFAS - American Orthopaedic Foot & Ankle Society

IFFAS - International Federation of Foot and Ankle Societies